Ambulancie Centra pre deti a rodiny Poprad

Od Januára 2019 sa Centrum pre deti a rodiny Poprad zapojilo do projektu Podpory deinštitucionalizácie náhradnej starostlivosti III. V rámci projektu má CDR Poprad zriadené dve ambulancie na vykonávanie opatrení ambulantnou a terénnou formou. Ambulanciu v Poprade na ul. Pavlovova č. 11/4375, druhú ambulanciu v meste Levoča na ul. Kukučínova č. 9. Odborný tím na vykonávanie opatrení v ambulancii v Poprade tvoria dvaja psychológovia a štyria sociálni pracovníci. Odborný tím na vykonávanie opatrení v ambulancii v Levoči tvorí jeden psychológ a dvaja sociálni pracovníci.

Centrum vykonáva opatrenia ambulantnou a terénnou formou pre:

 • dieťa:
  • 1. na základe písomnej dohody s rodičom dieťaťa alebo osobou, ktorá sa osobne stará o dieťa,
  • 2. základe rozhodnutia súdu alebo orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately o uložení ambulantného výchovného opatrenia, a ak je to účelom ambulantného výchovného opatrenia, tak aj rodiča dieťaťa alebo osobu, ktorá sa osobne stará o dieťa,
  • 3. základe písomnej dohody s centrom, v ktorom je dieťa umiestnené na účel vykonávania pobytového opatrenia súdu, alebo
  • 4. na požiadanie dieťaťa,
 • plnoletú fyzickú osobu podľa § 44a,
 • rodiča alebo osobu, ktorá sa osobne stará o dieťa,
 • mladého dospelého po ukončení náhradnej starostlivosti.

Podprogramy

Podprogramy pre výkon opatrení ambulantnou alebo terénnou formou.

Centrum vykonáva ambulantnou a terénnou formou opatrenia zamerané najmä na:

 • Sanáciu rodiny/zanedbávanie,
 • Výchovné problémy, problémové správanie
 • Rodičovský konflikty – rozvodové/rozchodové situácie,
 • Poskytovanie sociálneho poradenstva MD po ukončení náhradnej starostlivosti,
 • Podporu NRS
 • Poradensko-psychologickú pomoc rodinám v krízovej situácii
 • Zhodnotenie situácie dieťaťa a rodiny

Centrum vykonáva ambulantnou a terénnou formou:

 • opatrenia na zhodnotenie situácie dieťaťa a rodiny, posúdenie možností rodičov, ďalších príbuzných a iných blízkych osôb dieťaťa, ak opatreniami vykonávanými vo vlastnej pôsobnosti nebolo možné jednoznačne určiť mieru ohrozenia dieťaťa podľa § 73 ods. 6 písm. a)
 • opatrenia podľa § 11 ods. 2 a 3 na obmedzenie a odstraňovanie negatívnych vplyvov, ktoré ohrozujú psychický vývin , fyzický vývin a sociálny vývin dieťaťa, to znamená:
  • opatrenia pre dieťa a rodičov v rozvodových/rozchodových situáciách (§ 11 ods. 2)
  • odborné metódy na prispôsobenie sa novej situácii (§ 11 ods. 3) písm. b) bod 1)
  • odborné metódy práce na úpravu rodinných a sociálnych pomerov dieťaťa (§ 11 ods. 3 písm. b) bod 2
  • odborné metódy práce na podporu riešenia výchovných, sociálnych a iných problémov v rodine a v medziľudských vzťahoch , písm. b) bod 3)
  • odborné metódy na podporu obnovy alebo rozvoja rodičovských zručností (§ 11 ods. 3 písm. b) bod 4)
  • odborné metódy na zhodnotenie situácie dieťaťa a rodiny (§11 ods.3 písm. b) bod 5 )
  • poradensko-psychologická pomoc rodinám so špecifickým problémom a pri krízových situáciách (§ 11 ods. 3 písm. d))
  • vykonávanie ambulantných výchovných opatrení, § 73 ods 6 písm c) , to znamená:
   • uloženie dieťaťu, rodičovi alebo osobne, ktorá sa osobne stará o dieťa, povinnosti podrobiť sa odbornej diagnostike v špecializovanej ambulantnej starostlivosti (§ 12 ods. 1 písm. b))
   • uloženie dieťaťu, rodičovi alebo osobne, ktorá sa osobne stará o dieťa, povinnosti zúčastniť sa na výchovnom alebo sociálnom programe (§ 12 ods. 1 písm. d))
   • uloženie maloletému dieťaťu alebo jeho rodičom povinnosti podrobiť sa sociálnemu poradenstvu alebo inému odbornému poradenstvu (§ 37 ods. 2 písm. d) zákona o rodine)
   • vykonávanie povinností uložených na zabezpečenie účelu výchovného opatrenie (§ 37 ods. 4 zákona o rodine)
   • poskytuje podporu, sociálne alebo iné odborné poradenstvo náhradným rodičom podľa § 44a ods. 1 (§ 73 ods. 6 písm. d) ,
   • poskytuje sociálne poradenstvo mladému dospelému po ukončení náhradnej starostlivosti (§ 73 ods. 6 písm. e)