História a súčasnosť

Detský domov Spišský Štiavnik na základe rozhodnutia zriaďovateľa ÚPSVaR Bratislava, dňom 19.01.2015 zmenil názov na Detský domov Poprad so sídlom v Poprade. Týmto ukončil svoju činnosť Detský domov v Spišskom Štiavniku.

K 31. 12. 2018 ukončuje svoju činnosť Detský domov Poprad a od 01. 01. 2019 pokračuje ako Centrum pre deti a rodiny Poprad.

História

Detský domov bol založený v roku 1952, bolo v ňom umiestnených 60 detí v homogénnych skupinách. V roku 1969 nastala zmena v organizačnom členení samostatných skupín na heterogénne skupiny, aby boli zachované súrodenecké väzby. Veľký zlom nastal v roku 1972, keď detský domov prešiel na rodinný typ výchovy. Vychovávatelia, ktorými boli manželské páry, prevzali materiálnu aj výchovnú starostlivosť o zverené deti. Vychovávatelia bývali spolu so svojimi aj zverenými deťmi (8-10 detí) v bytoch vo veľkom dome. V septembri v roku 1982 bol detský domov rodinného typu zrušený a zriadil sa detský domov internátneho typu. V roku 1990 bola postavená účelová budova nového detského domova. Typ výchovy však naďalej ostal internátny

Od októbra roku 2002 bol detský domov v Spišskom Štiavniku transformovaný na detský domov rodinného typu s piatimi samostatnými skupinami. Rok 2008 znamenal nový krok dopredu, kedy samostatné skupiny dostali svoj rozpočet a mohli samostatne hospodáriť. Posledná fáza transformácie a deinštitucionalizácie DeD začala v r. 2011, keď DeD bezodplatným prevodom nadobudol do správy majetku štátu rodinný dom v Tatranskej Lomnici. Koncom roka zakúpil rodinný dom v Spišskej Teplici. Prvé deti sa tam nasťahovali v marci r. 2012. Ďalšie 3 RD boli kúpené v Poprade, Hranovnici a vo Veľkom Slavkove. Ako poslední sa sťahovali do prenajatých priestorov v Poprade prevádzkoví zamestnanci a vedenie DeD.

Súčasnosť

Nová éra detského domova sa začala v auguste v roku 2011. Vzniklo nové organizačné členenie detského domova. Na základe transformácie a deinštitucionalizácie náhradnej starostlivosti v rámci koncepcie zabezpečovania výkonu súdnych rozhodnutí s výhľadom do roku 2020, detský domov získal prevodom majetku štátu 1 rodinný dom v Tatranskej Lomnici. Vízia presťahovania sa detí do rodinného domu, bola, aby sa deti začlenili do širšieho sociálneho prostredia, aby nebývali všetci v jednej veľkej budove a aby sa ich život priblížil životu v rodine.

V marci roku 2012 detský domov zakúpil druhý rodinný dom v Spišskej Teplici, kde sa presťahovalo 10 detí a ďalších 5 zamestnancov. V roku 2014 pribudli detskému domovu 3 nové domy. V júli tohto roku sa deti presťahovali do rodinného domu v Poprade Veľkej a do rodinného domu v Hranovnici. Hneď o mesiac, teda v auguste odišli z kmeňovej budovy Detského domova Spišský Štiavnik posledné deti, do rodinného domu vo Veľkom Slavkove. Tak sa dovŕšil proces transformácie detského domova. V marci 2014 ukončila svoju činnosť špecializovaná samostatná skupina pre deti s poruchami správania.
Pre deti aj pre zamestnancov DeD bolo náročné zvládnuť tieto zmeny. Deti začali navštevovať nové školy, čo si vyžadovalo dobre spolupracovať na ich adaptácii. Nevyhnutná bola a aj je spolupráca vychovávateľov a odborných zamestnancov s učiteľmi v školách.

Od 1.1.2019 sa Detský domov Poprad v súlade s novelou zákona č. 305/2005 o SPODaSK a o zmene a doplnení niektorých zákonov premenoval na Centrum pre deti a rodiny Poprad. Kapacita centra je 78 detí, z toho v piatich rodinných domoch je 50 detí, v profesionálnych náhradných rodinách je kapacita 18 detí a v byte pre mladých dospelých 5 detí. Tím zamestnancov sa rozšíril o projektových zamestnancov cez NPDI II. a NPDEI III. Projektoví zamestnanci majú prácu zameranú na prevenciu a predchádzanie umiestňovania detí do ústavnej starostlivosti. 6 projektových zamestnancov (4 sociálni pracovníci + 2 psychológovia) majú ambulanciu v Poprade, na ul. Pavlovovej, a 3 projektoví zamestnanci (2 sociálni pracovníci + 1 psychológ) majú ambulanciu v Levoči. Centrum je zariadenie zriadené na účel vykonávania pobytového opatrenia súdu, opatrení pobytovou formou pre dieťa na základe dohody, a ambulantných opatrení.

Opatrenia ambulantnej a terénnej formy sú zamerané na:

  • Sanáciu rodiny/zanedbávanie
  • Výchovné problémy, problémové správanie
  • Rodičovské konflikty – rozvodové/rozchodové situácie
  • Poskytovanie sociálneho poradenstva pre mladých dospelých po ukončení náhradnej starostlivosti
  • Podporu náhradnej rodinnej starostlivosti
  • Poradensko – psychologickú pomoc rodinám v krízovej situácii
  • Zhodnotenie situácie dieťaťa a rodiny
  • Realizáciu výchovných opatrení

V rodinných domoch sa poskytuje starostlivosť o deti od 0-18 rokov. Mladí dospelí po vzájomnej dohode s Centrom majú možnosť ísť bývať do bytu v bytovom dome v Poprade, kde sa učia samostatne hospodáriť a pripravovať sa na osamostatnenie. Títo mladí dospelí sú v profesijnej príprave.

Značnú časť detí v rodinných domoch tvoria súrodenecké skupiny. Deti do 6 rokov sú v profesionálnych rodinách, s výnimkou malých detí v súrodeneckých skupinách, ktoré sú v domčekoch v prospech zachovania súrodeneckej väzby.
Vychovávatelia sa snažia deťom priblížiť život ako v rodine. Deti sú integrované do širšieho sociálneho prostredia a do škôl, podľa svojich potrieb. Navštevujú záujmové krúžky a venujú sa voľnočasovým aktivitám. Máme úspešných športovcov, najmä futbalistov, ktorí nás reprezentujú aj v zahraničí.

Neoceniteľnou súčasťou Centra sú naši dobrovoľníci. Máme ich v Poprade, vo Veľkom Slavkove a v Tatranskej Lomnici. Pomáhajú nám pri sprevádzaní detí zo škôl, doučovaní, v rámci voľnočasových aktivít, športu a tiež duchovného rozvoja detí.

Centrum spolupracuje aj s inými subjektmi, a to v rámci projektov a dobrovoľníctva. Patrí k nim najmä Gymnázium Kukučínova Poprad s jej študentmi.
V rámci odbornej pomoci spolupracujeme s CPPPaP, CŠPP, logopedickými ambulanciami, klinickými psychológmi a lekármi.