História a súčasnosť

Detský domov Spišský Štiavnik na základe rozhodnutia zriaďovateľa ÚPSVaR Bratislava, dňom 19.01.2015 zmenil názov na Detský domov Poprad so sídlom v Poprade. Týmto ukončil svoju činnosť Detský domov v Spišskom Štiavniku.

K 31. 12. 2018 ukončuje svoju činnosť Detský domov Poprad a od 01. 01. 2019 pokračuje ako Centrum pre deti a rodiny Poprad.

História

Detský domov bol založený v roku 1952, bolo v ňom umiestnených 60 detí v homogénnych skupinách. V roku 1969 nastala zmena v organizačnom členení samostatných skupín na heterogénne skupiny, aby boli zachované súrodenecké väzby. Veľký zlom nastal v roku 1972, keď detský domov prešiel na rodinný typ výchovy. Vychovávatelia, ktorými boli manželské páry, prevzali materiálnu aj výchovnú starostlivosť o zverené deti. Vychovávatelia bývali spolu so svojimi aj zverenými deťmi (8-10 detí) v bytoch vo veľkom dome. V septembri v roku 1982 bol detský domov rodinného typu zrušený a zriadil sa detský domov internátneho typu. V roku 1990 bola postavená účelová budova nového detského domova. Typ výchovy však naďalej ostal internátny

Od októbra roku 2002 bol detský domov v Spišskom Štiavniku transformovaný na detský domov rodinného typu s piatimi samostatnými skupinami. Rok 2008 znamenal nový krok dopredu, kedy samostatné skupiny dostali svoj rozpočet a mohli samostatne hospodáriť. Posledná fáza transformácie a deinštitucionalizácie DeD začala v r. 2011, keď DeD bezodplatným prevodom nadobudol do správy majetku štátu rodinný dom v Tatranskej Lomnici. Koncom roka zakúpil rodinný dom v Spišskej Teplici. Prvé deti sa tam nasťahovali v marci r. 2012. Ďalšie 3 RD boli kúpené v Poprade, Hranovnici a vo Veľkom Slavkove. Ako poslední sa sťahovali do prenajatých priestorov v Poprade prevádzkoví zamestnanci a vedenie DeD.

Súčasnosť

Nová éra detského domova sa začala v auguste v roku 2011. Vzniklo nové organizačné členenie detského domova. Na základe transformácie a deinštitucionalizácie náhradnej starostlivosti v rámci koncepcie zabezpečovania výkonu súdnych rozhodnutí s výhľadom do roku 2020, detský domov získal prevodom majetku štátu 1 rodinný dom v Tatranskej Lomnici. Vízia presťahovania sa detí do rodinného domu, bola, aby sa deti začlenili do širšieho sociálneho prostredia, aby nebývali všetci v jednej veľkej budove a aby sa ich život priblížil životu v rodine. V marci roku 2012 detský domov zakúpil druhý rodinný dom v Spišskej Teplici, kde sa presťahovalo 10 detí a ďalších 5 zamestnancov. V roku 2014 pribudli detskému domovu 3 nové domy. V júli tohto roku sa deti presťahovali do rodinného domu v Poprade Veľkej a do rodinného domu v Hranovnici. Hneď o mesiac, teda v auguste odišli z kmeňovej budovy Detského domova Spišský Štiavnik posledné deti, do rodinného domu vo Veľkom Slavkove. Tak sa dovŕšil proces transformácie detského domova. V marci 2014 ukončila svoju činnosť špecializovaná samostatná skupina pre deti s poruchami správania.
Pre deti aj pre zamestnancov DeD bolo náročné zvládnuť tieto zmeny. Deti začali navštevovať nové školy, čo si vyžadovalo dobre spolupracovať na ich adaptácii. Nevyhnutná bola a aj je spolupráca vychovávateľov a odborných zamestnancov s učiteľmi v školách.
Detský domov má v súčasnosti kapacitu 63 detí. V samostatných skupinách 44 detí a v profesionálnych rodinách 19 detí. Starostlivosť o deti zabezpečuje 15 vychovávateľov – špeciálnych pedagógov, 6 pomocných vychovávateľov -nepedagogických zamestnancov, 4 pomocné vychovávateľky s ekonomickou agendou a 1 ďalší zamestnanec /opatrovateľka/. Odborní zamestnanci detského domova sú: psychológ, špeciálny pedagóg. Súčasťou detského domova je sieť profesionálnych rodičov v Centre podpory profesionálneho rodičovstva.

Manažment detského domova a administratívni pracovníci sa nachádzajú v prenajatej budove v meste Poprad, ul. Pavlovova 4375/11.

Ako každý rok, tak aj v tomto roku počas letných prázdnin sme sa snažili vytvoriť deťom pekný program. Vychovávatelia z rodinných domov si vybrali tábory, kde by deti mohli prežiť zaujímavé chvíle a odniesť si mnoho zážitkov.

Zaujímavou návštevou v našom Detskom domove boli umelci z krajín V4, ktorí pripravili deťom krásny program. Tvorivé dielne, hry, divadielko…