Profesionálni náhradní rodičia

V detskom domove sa vykonáva ústavná starostlivosť v domácom prostredí zamestnanca –profesionálneho rodiča. Vykonávanie rozhodnutia súdu v profesionálnej rodine má prednosť pred ich vykonávaním v samostatných skupinách, špecializovaných skupinách.

V roku 2012 v DeD Sp. Štiavnik bolo 6 profesionálnych rodín, z toho s 1 dieťaťom dve profesionálne rodiny, s 3 deťmi dve profesionálne rodiny, so 4 deťmi jedna rodina a so 6 deťmi jedna profesionálna rodina. Celkovo k decembru 2012 bolo v profesionálnych rodinách umiestnených 17 detí a to vo veku od 0-1 roka 1 dieťa, od 2-3 rokov2 deti, od 4-6 rokov 3 deti, od 7-8 rokov 1 dieťa, od 9-10 rokov 1 dieťa, od 11-15 rokov 6 detí, od 16-17 rokov 3 deti.

Všetky profesionálne rodiny poskytujú celodennú starostlivosť vo vlastných/prenajatých priestoroch.

Od 1.4.2013 v rámci organizačnej štruktúry má Detský domov Spišský Štiavnik zriadené Centrum podpory profesionálnych rodičov , financovaný Národným projektom Podpora deinštitucionalizácie náhradnej starostlivosti. Sociálna práca, psychologická pomoc a pomoc odborného tímu, je orientovaná na profesionálnych rodičov a deti umiestnené v profesionálnej rodine. Aktuálne v sieti profesionálnych rodín je umiestnených 21 detí , čo je 39,62% z celkovej kapacity detského domova t.j. 53 miest.

Profesionálny náhradný rodič - brožúra

Žiadosť záujemcu o prípravu
na vykonávanie PNS

Brozura Profesionalny nahradny rodic