V tomto mesiaci sme sa aktívne venovali problematike  obchodovania s ľuďmi. Spoločne s deťmi sme si prešli Tréningový manuál, ktorý vydala Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) a ktorého hlavným poslaním je prevencia obchodovania s ľuďmi.

Nadchla nás aj celonárodná kampaň „Vyzvi srdce k pohybu“ pod záštitou Hlavného hygienika SR a Slovenskej epidemiologickej a vakcinologickej spoločnosti (SEVS). Zaviedli sme do svojich denných aktivít  30 min. športové činnosti zamerané na zlepšenie a upevnenie zdravia.

Veľkonočnými pozdravmi, ktoré zhotovili naše šikovné deti sme potešili blízkych, priateľov, sponzorov. Kreatívna veľkonočná výzdoba zdobila priestory nášho rodinného domu. Veľkonočné sviatky prežili naše deti mimo DeD a to v biologických rodinách, kde mali možnosť porovnať kuchyňu,  zvyky, tradície.

17.04. v rímsko-katolíckom kostole v Sp. Teplici prijal sviatosť krstu  Tobias Karol.

26.04. Detský domov Spišská Bela zorganizoval 27. ROČNÍK ŠPORTOVÝCH HIER DETÍ Z DED PREŠOVSKÉHO KRAJA V STOLNOM TENISE. Za náš RD sa tohto podujatia zúčastnil Pavol Mišalko.

27.04. sa spolu so sponzormi CFH Quatro  uskutočnil výlet do Nitry, ktorý bol zameraný na profesionálnu orientáciu našich budúcich mladých dospelých. Navštívili veľtrh práce, kde im bolo poskytnuté  aj  poradenstvo z oblasti finančnej gramotnosti.

28.04. Deti Adrián Mišalko, Euard Mišalko, Dávid Mišalko, Zuzana Žigová a Svetlana Mišalková prežili zábavné popoludnie v Cirkuse Aleš.

28.04. Pavol Mišalko reprezentoval Základnú školu v Sp. Teplici vo futbale.

30.04. Pavol Mišalko svoje herné futbalové schopnosti uplatnil aj ako reprezentant za obec Sp. Teplica v turnajovom zápase.

Každý pondelok v mesiaci sa v miestnom kostole uskutočňujú detské omše, na ktorých sú pozvané aj naše deti. Zuzka a Svetlanka majú každý piatok stretnutie birmovancov s pánom farárom, pri ktorých sa oboznamujú  s článkami viery. Aby sa deti mohli lepšie spoznať s členmi farnosti a pritom priložiť aj ruku k dobrému dielu túto možnosť, majú deti každú sobotu.